Właściwości polimerów fluorowych 

Powłoki fluoropolimerowe są kombinacją jedynych w swoim rodzaju, przedstawionych poniżej właściwości:

Przyczepność - powłoki w stanie stałym odznaczają się nadzwyczaj niską energią powierzchniową i w ten sposób tworzą warstwę, która nie ulega przywieraniu. Do powierzchni przylegają tylko nieliczne ciała stałe, które po przyczepieniu można w prosty sposób usunąć. W wielu przypadkach powierzchnia oczyszcza się samoczynnie.    

Współczynnik tarcia - najniższy spośród wszystkich znanych ciał stałych. W przypadku powłok fluoropolimerowych wartości wskaźnika wynoszą (w odniesieniu do obciążenia, prędkości i typu polimeru fluorowego) od 0,05 do 0,2. 

Zwilżalność - powłoki te są w nadzwyczajny sposób wodo- i olejoodporne. Czyszczenie powierzchni powłoki jest bezproblemowe i łatwe. 

Wytrzymałość termiczna - powłoki są bardzo odporne na wysokie temperatury. Odznaczają się bardzo wysoką temperaturą topnienia. Również wartości graniczne dla spadku temperatury i samozapłonu są wysokie. Zapalność powłok, uwolnione ciepło i właściwości dymotwórcze znajdują się na bardzo niskim poziomie. Polimery fluorowe zachowują swoje właściwości w temperaturach daleko wyższych niż ma to miejsce w przypadku wszystkich innych tworzyw termoplastycznych i elastomerów. Polimery fluorowe – w zależności od typu – mogą pracować nieprzerwanie w temperaturze do 290°C, a krótkotrwale aż do 315°C.

Właściwości dielektryczne - powłoki odznaczają się wybornymi właściwościami dielektrycznymi: niską względną przenikalnością dielektryczną, niskim współczynnikiem strat i nadzwyczaj wysokim oporem. Powłoki te przewyższają większość materiałów pod względem wytrzymałości dielektrycznej i odporności na łuk elektryczny. Dzięki specjalnej technologii wytwarzania mogą być produkowane jako odgromniki dla powłok antystatycznych.   

Właściwości kriogeniczne - powłoki pozostają trwałe, stabilne i w pełni funkcjonalne aż do osiągnięcia temperatury kriogenicznej wynoszącej -270°C. Właściwości powłoki pozostają niezmienne.   

Odporność chemiczna - powłoki są odporne na agresywne organiczne i nieorganiczne środki chemiczne oraz rozpuszczalniki w szerokim zakresie temperatury. 

 

 

 

w górę